فارسی

ما به فارسی هم صحبت می کنیم. تلفن 040 – 15 55 41

با ما آشنا شوید

ﺷرﮐت ﺧدﻣﺎت ﻓردی رك ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮑﺳﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣددﮐﺎر ﺷﺧﺻﯽ ھﺳﺗﻧد. ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺗﻌﮭد و ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ازﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷش زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺗﮑﻠم ﻣﯾﮑﻧﯾم. ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺷراﯾط وﯾژه ﺷﻣﺎ اﺳت ﮐﻣﮑﺗﺎن ﻣﯾﮑﻧﯾم وھدﻓﻣﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار دادن ﯾﮏ ﻣدد ﮐﺎر ﺷﺧﺻﯽ اﻣﯾن ﺑﺷﻣﺎﺳت، آن ﻣددﮐﺎری ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺣق ﺗﺎن اﺳت. راﺑطﮫ ﺑﯾن اﻓراد واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای داﺷﺗن ﮐﻣﮏ و دﺳﺗﯾﺎرﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎص اﺳت، ﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺷراﯾط ﮐﺎری و اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﺧوب، ﺑرای دﺳﺗﯾﺎران، ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ ﺷﺧص درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ را ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺑرﯾم.

ﺷراﯾط ﮐﺎری و اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﺧوب ﺑرای دﺳﺗﯾﺎران، ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﯾﻣﮫ، ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و •

ﻣزاﯾﺎی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد

آﻣوزش راﯾﮕﺎن ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ و ﻧﺟﺎت ﺑوﺻﯾﻠﮫ ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﻠﺑﯽ •

ﮐﻣﮏ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎی اﺧذ ﺷده. در ﺻورت ﻟزوم ﻣﺎ •

ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺗﯾﻧﺎف ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑرای رد ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﮐﻣﮏ ﺧواھﯾم ﮐرد

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﯾل ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت وﯾژه ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﺟرﺑﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎری دارد •

AIAI ﮔزارش وﻗت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ، ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺛﺑت ﻣدارک و ﺳواﺑق ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از •

راھﻧﻣﺎﺋﯽ وﮐﻣﮏ در طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از دﯾﮕر ﺧدﻣﺎت و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎ از •

ﺟﻣﻠﮫ ﻣزاﯾﺎی از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ، ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣراﻗﺑت، ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﻣودن ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ وﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﺷﯾن

سوال و جواب

کمک هزینه دستياری

درصورت وجود یک معلوليت شدید و دائمی و نياز به یک دستيار شخصی برای ازعهده برآمدن امور روزمره زندگی می توان کمک هزینه دستياری دریافت نمود. برای دریافت این کمک هزینه از صندوق بيمه [Försäkringskassan] نياز مبنایی فرد به کمک باید بيش از ٢٠ ساعت در هفته باشد. اگر نياز شما کمتر از این تعداد ساعات است برای دریافت کمک به کمون خود مراجعه کنيد.

چه کسی می تواند کمک هزینه دستياری دریافت کند؟

اگر برای رفع نيازهای مبنائی خود مانند حمام کردن، لباس پوشيدن، غذاخوردن، ارتباط با سايرين و از جايی به جايی رفتن به بيش از هفته ای ٢٠ ساعت کمک نياز داشته باشيد می توانيد کمک هزينه دستياری دريافت کنيد. علاوه براين بايد جزء يکی از گروه های زير نيز باشيد:

يا وضعيت مشابه آن (autism) افراد دارای ناهنجاری رشدونمو، اوتيسم •

افراد دارای معلوليت ذهنی قابل ملاحظه و دائمی بدنبال يک صدمه مغزی در سنين بزرگسالی که دراثر صدمه يا بيماری جسمی بوجود آمده باشد •

افراد دارای ساير معلوليت های دائمی جسمی و روحی که بطور آشکار به کهولت عادی سن بستگی نداشته باشد •

معلوليت مزبور بايد شديد بوده و مشکلات قابل ملاحظه ای را در زندگی روزمره فرد ايجاد کند.

برای دريافت کمک هزينه دستياری مرز حداقل سنی وجود ندارد. پس از رسيدن به سن ٦٥ سالگی تمام نيز می توان کمک هزينه دستياری دريافت نمود ولی فقط مشروط برآنکه قبل از آن با پرداخت کمک هزينه موافقت شده باشد.

فردی که در يک مسکن گروهی زندگی می کند يا در يک انستيتو تحت مراقبت و درمان قرار دارد نمی تواند کمک هزينه دستياری دريافت کند. درعين حال درصورت وجود دلايل ويژه چنانچه فرد طی مدت کوتاهی در بيمارستان تحت درمان قرار گيرد يا در کودکستان، مدرسه يا نوعی فعاليت روزانه ديگر شرکت کند، می تواند کمک هزينه دستياری دريافت کند.

ميزان این کمک هزینه چقدر است؟

دولت هرساله يک مبلغ استاندارد را برای کمک هزينه دستياری تعيين می کند. اين مبلغ در سال ٢٠٠٨ معادل ٢٣٧ کرون در ساعت است. درصورت وجود دلايل ويژه می توان مبلغ بالاتری را درخواست نمود. بالاترين مبلغ در سال ٢٠٠٨ معادل ٢٦٥ کرون در ساعت است.

از جمله دلايل ويژه می تواند بطور مثال اين باشد که شما به يک دستيار دارای آموزش ويژه نياز داريد که مستلزم دستمزد بيشتری نسبت به مبلغ استاندارد است.

مفهوم دستياری شخصی چيست؟

منظور از دستياری شخصی کمکی است که با توجه به نيازهای فردی برنامه ريزی شده باشد و توسط تعداد معدوی از افراد در وضعيت های مختلف ارائه گردد. دستياری شخصی برای رفع نيازهای مبنايی به مفهوم کمک برای حمام کردن و لباس پوشيدن، غذاخوردن، ارتباط با سايرين و از جايی به جايی رفتن، يا ساير کمکهايی است که مستلزم دانش عميق در مورد معلوليت فرد باشد.

برای رفع سایر نيازها نيز می توان از حق دریافت دستياری شخصی برخوردار شد

اگر برای رفع نيازهای مبنايی خود بطور متوسط به بيش از هفته ای ٢٠ ساعت کمک نياز داشته باشيد از حق دريافت دستياری شخصی برای ساير امور روزمره زندگی خود نيز برخوردار خواهيد بود. اين کمک می تواند بطور مثال برای غذاپختن، خريدکردن، انجام فعاليتهای اوقات فراغت يا کارکردن باشد.

تصميم با خود شماست

خودتان کارفرما باشيد و يک يا چند دستيار استخدام کنيد •
همراه با چندنفر معلول ديگر يک انجمن يا تعاونی تشکيل داده و کارفرمای چندين دستيار شويد •
با يک شرکت يا سازمان قرارداد ببنديد •

تصميم چگونگی تدارک دستياری برای شما با خودتان است. شما می توانيد

مانعی وجود ندارد که شما کارفرمای يک دستيار باشيد و همزمان از طريق کمون يا يک سازمان ديگر دستياری دريافت کنيد.

اگر از يکی از افراد خانوار برای دستياری استفاده کنيد بابت وی نيز می توانيد کمک هزينه دستياری دريافت کنيد. در اينصورت فرد مزبور بايد در استخدام کمون يا يک ارائه کننده دستياری ديگر باشد.

تقاضانامه و تصميم

وقتی تقاضانامه شما واصل شد صندوق بيمه با شما در مورد نيازتان مشورت خواهد کرد. سپس صندوق بيمه در مورد تعداد ساعات دستياری برای شما تصميم گيری خواهد کرد.

کمون هم می تواند به صندوق بيمه اطلاع دهد که شما به کمک هزينه دستياری نياز داريد. دراينصورت لازم نيست شما تقاضانامه ای تکميل کنيد، بلکه صندوق بيمه با شما تماس می گيرد و در مورد کمک مورد نيازتان با شما مشورت می کند.

اگر از تصميم راضی نيستيد

اگر بنظر شما تصميم اشتباه است می توانيد از صندوق بيمه درخواست کنيد در پرونده تجديدنظر کند. دراينصورت به صندوق بيمه نامه بنويسيد و درخواست تجديدنظر کنيد. اطلاعات در مورد چگونگی اينکار در نامه مربوط به تصميم درج می شود.

اگر صندوق بيمه طی تجديدنظر، تصميم را تغيير ندهد، می توانيد به دادگاه اداری استان [länsrätten] شکايت کنيد. اطلاعات در مورد چگونگی شکايت در تصميم تجديدنظر درج می شود.

تغييرات را اطلاع دهيد

کمک هزينه دستياری يک سال در ميان تا زمانيکه به سن ٦٥ سالگی تمام برسيد مورد تجديدنظر قرار می گيرد، ولی اگر وضعيت شما بطور قابل ملاحظه ای تغيير کند اين تجديدنظر زودتر انجام خواهد شد. از اينرو اهميت دارد که کليه تغييراتی که روی حق دريافت کمک هزينه دستياری تأثير دارند را اطلاع دهيد. اگر پول اضافی دريافت کرده باشيد می توانيد موظف به بازپرداخت آن شويد.

[Försäkringskassan]این اطلاعات از 

Rulla till toppen