Advokat inom LSS

”För en tryggare och personligare assistans”

Nadim Al-Khamiesi är en advokat som Reko assistans stolt samarbetar med. Han tog juristexamen 2007 vid Lunds Universitet och har sedan 2012 återkommande anlitats av olika bolag och privatpersoner i frågor rörande personlig assistans och andra närliggande frågor. Nadim Al-Khamiesi har lång erfarenhet av dessa frågor och har tidigare även arbetat som bolagsjurist på ett medelstort assistansbolag i Skåne.


Du har genom åren haft många ärenden inom LSS. Är det några särskilda som du minns utöver det vanliga, kanske om du kort delar med dig kring något fall där utgången blev positivt?

P.g.a. den tystnadsplikt som gäller inom advokatverksamhet kan jag inte närmare gå in på enskilda ärenden utan ett samtycke från klienten ifråga. Utifrån samtycke som jag har fått kan jag dock lämna viss avidentifierad information. Ett ärende som jag tydligt minns avser en person i femtioårsåldern som under en längre tid försökt att erhålla personlig assistans för hjälp med sina vardagliga behov. Personen hade omfattande behov men lyckades inte få personlig assistans. En anhörig till personen fick tips om att kontakta oss för hjälp med ny ansökan om assistansersättning vilket personen gjorde. Vi utarbetade då tillsammans med personen en strategi för ny ansökan om assistansersättning varvid jag biträde personen under samtliga steg under Försäkringskassans utredning och prövning av ansökan. Vårt strategiska arbete utmynnade i att personen beviljades assistansersättning med i genomsnitt cirka 54 timmar i veckan. Dessa timmar motsvarade dock inte personens verkliga behov av hjälp varför jag hjälpte personen att överklaga Försäkringskassans beslut till domstol. Efter rättens prövning ändrades Försäkringskassans beslut och personen beviljades slutligen personlig assistans under all vaken tid samt för jour under nattimmarna.

Ett annat ärende som jag tydligen minns avser en person som förlorat rätten till assistansersättning efter en tvåårsomprövning som Försäkringskassan genomförde. Personen fick dessförinnan under en längre tid assistansersättning varför det var ett stort avbräck för personen att efter flera års tid plötsligt förlora rätten till ersättningen. Personen vände sig till mig för hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut och efter överklagan ändrade domstol Försäkringskassans beslut på så sätt att personen förklarades alltjämt ha rätt till assistansersättning. Efter en ny bedömning av personens behov höjdes dessutom antalet assistanstimmar i förhållande till de assistanstimmar personen tidigare beviljats av Försäkringskassan. En viktig orsak till vår framgång var införskaffande av ny bevisning kring personens behov av hjälp. Något som var av avgörande betydelse för domstolens bedömning.

Förutom att överklaga beslut, skulle du säga att det finns några andra situationer i vilka det är fördelaktigt att söka hjälp av advokat eller jurist?

Jag skulle säga att det ofta är bra att söka hjälp av en juridisk kunnig person eller annan med kompetens inom området redan när man funderar på att ansöka om en insats enligt LSS eller assistansersättning från Försäkringskassan. Det är inte alltid lätt att veta vad som krävs för ett bifall av ansökan och hur man ska gå tillväga för att kunna bevisa sina behov. Tar man då redan från början kontakt med någon med kompetens på området kan man få hjälp med att förbereda ansökan och införskaffa nödvändiga bevis. Något som skapar bättre förutsättningar för ett positivt utfall. Enligt min erfarenhet är bifallsfrekvensen högre i de fall som den enskilde inhämtat juridisk hjälp inför sin ansökan i jämförelse med de fall som den enskilde har ansökt på egen hand.

Vad tycker du annars om lagstiftningen gällande stöd och service till vissa funktionshindrade, vad är bra och vad är sämre? Några tankar om framtiden?

Detta är en fråga som är svår att besvara inom de tidsramar som vi har för denna frågestund men jag anser i grund och botten att lagstiftningen utgör en bra grund för att personer med behov av hjälp ska få nödvändig och adekvat hjälp. Det som dock har varit problem är att det genom åren har gjorts lite olika tolkningar av lagstiftningen. Något som bl.a. resulterat i att personer som tidigare ansetts ha rätt till personlig assistans förlorat rätten till sådan insats efter att lagstiftningen har omtolkats. Detta är och har varit ett problem enligt mig. Jag är dock rätt positiv inför framtiden då lagstiftaren har uppmärksammat denna problematik och det förs numera en diskussion på politisk nivå kring hur lagstiftningen bör förändras för att stärka funktionshindrades möjlighet att erhålla nödvändig hjälp för att leva ett så självständig och likvärdigt liv som möjligt.

Tack för att du vill ställa upp! Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

Assistenten Malin är en glad och utbildad undersköterska.

Sallahudin har varit vår gode kund sedan 2016.

Scroll to Top